ភ្នំពេញទឹកពេញ

Discussion in 'Poetry & Literature' started by cheaensuos, Aug 11, 2015.

Watchers:
This thread is being watched by 3 users.
 1.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  ភ្នំពេញទឹកពេញ

  បទពាក្យ៨ បន្ទាប់ពីបទធម្មតា

  "ថាវ៉ីយ ភ្នំពេញទឹកពេញហើយវ៉ី
  អាវ៉ា ឃ្មាតខ្មីចាប់ត្រីស្ងោរផង
  អាំងឆ្អើរម្ជូរជ្រក់ជ្រលក់ដុតម្តង
  ក្តិបអំពិលហោងមិនឆ្គងច្បាស់ឆ្ងាញ់។

  ទឹកព្រៀបជោរជន់ពែនពន់ឱ្យហើយ
  កុំនៅតោះតើយមកហើយត្រីក្រាញ់
  ចាប់យកទាំងអស់មិនខ្សោះសុទ្ធខ្លាញ់
  ទឹកឡើងចម្រាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់អ្នកក្រុង។

  អឺអញឯណេះពិសេសណាស់ដែរ
  ផ្លូវច្រើនហូរហែខ្លាចតែឡានផុង
  សំណាងល្អឯកចំលែកអញប្រុង
  ហែលទឹកមើលក្រុងផូរផង់ផស្សគេ។

  ទូកត្នោតកេរ្ត៍ឪមានផ្លូវហើយណា
  ចរចេញយាត្រាអាវ៉ាកុំរេ
  កុំរាអំពល់ខ្វាយខ្វល់ទំនេរ
  មីងនាងគ្នាន់គ្នេរឡើងទេទូកត្នោត។"

  11143676_883187978422940_6641794033554625123_n.jpg 11221947_883187995089605_4210290659940327412_n.jpg 11224690_883188061756265_808235207334759456_n.jpg 11796296_883188005089604_6507267168311957701_n.jpg 11822574_883188021756269_1250177926909090690_n.jpg
   
  #1 cheaensuos, Aug 11, 2015
  Last edited: Aug 17, 2015
  PkaLotus likes this.
 2.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  Are You From Cambodia?
   
 3.  
  ami

  ami Commoner

  Joined:
  Feb 16, 2014
  Messages:
  222
  Likes Received:
  27
  Credit Points
  Dollar
  cheaensuos likes this.
 4.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  He From Foreign Country But He Can Write Khmer Poem But I Live in Khmer I Can't Write One Yet
   
  cheaensuos likes this.
 5.  
  ami

  ami Commoner

  Joined:
  Feb 16, 2014
  Messages:
  222
  Likes Received:
  27
  Credit Points
  Dollar
  dear at least u could read Khmer...I don't know how :(
   
 6.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  are you khmer ? ami
   
 7.  
  ami

  ami Commoner

  Joined:
  Feb 16, 2014
  Messages:
  222
  Likes Received:
  27
  Credit Points
  Dollar
  dear I will be Khmer when I know how read :D ;) can u tell me what on earth he wrote? love poem eh? :D
   
 8.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  PhnomPenh Full Of Water

  Hey Yo ,PhnomPenh is Full Of Water
  Hey Boy Try To Catch Some Fish....

  It Abit Hard To Translate lol Because I'm Not Good With English
   
  cheaensuos and ami like this.
 9.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  Yes I am from Cambodia, but right now I am living in USA.
   
 10.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  It is might be fun
   
 11.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  You can write it.
   

Share This Page

XenForo add-ons by Waindigo™ ©2014 Waindigo Foundation.